Publications

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2018

 1. Wenjun Liu, Mengli Liu, Yuyi OuYang, Huanran Hou, Ming Lei* and Zhiyi Wei*, CVD-grown MoSe2 with high modulation depth for ultrafast mode-locked erbium- doped fiber laser, Nanotechnology, 2018, 29(39): 394002
 2. Shi-You Chen, Hao Teng, Xin Lu*, Zong-Wei Shen, Shuang Qin, Wen-Shou Wei, Rong-Yi Chen, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, and Zhi-Yi Wei*, Properties of long light filaments in natural environment, Chin. Phys. B, 2018, 27(8):085203
 3. Meng-Li Liu, Yu-Yi OuYang, Huan-Ran Hou, Ming Lei, Wen-Jun Liu*, and Zhi-Yi Wei*, MoS2 saturable absorber prepared by chemical vapor deposition method for nonlinear control in Q-switching fiber laser, Chin. Phys. B, 2018, 27(8):084211
 4. Peilong Yang, Teng Hao*, Zhongqi Hu, Shaobo Fang, Junli Wang, Jiangfeng Zhu, Zhiyi Wei*, Highly stable Yb-fiber laser amplifier of delivering 32-μJ, 153-fs pulses at 1-MHz repetition rate, Applied Physics B, 2018, 124(8):169
 5. Xinping Zhang*, Cuiying Huang, Meng Wang, Pei Huang, Xinkui He & Zhiyi Wei, Transient localized surface plasmon induced by femtosecond interband excitation in gold nanoparticles, Scientific Reports, 2018, 8: 10499
 6. Hao Teng(滕浩), Xin-Kui He(贺新奎), Kun Zhao(赵昆), and Zhi-Yi Wei(魏志义)*, Attosecond laser station, Chin. Phys. B, 2018, 27(7): 074203
 7. Zhaohua Wang(王兆华), Shaobo Fang(方少波), Hao Teng(滕浩), Hainian Han(韩海年), Xinkui He(贺新奎), and Zhiyi Wei (魏志义)*, Femtosecond laser user facility for application research on ultrafast science, Chin. Phys. B, 2018, 27(7): 074204
 8. Xiaotao Geng, Shiyang Zhong, Guanglong Chen, Weijun Ling, Xinkui He, Zhiyi Wei, and Dong Eon Kim*, Enhancement of high-order harmonics in a plasma waveguide formed in clustered Ar gas, Opt. Express, 2018, 26(3): 3067-3074
 9. Zhao Kun, Xu Si-Yuan, Jiang Yu-Jiao, Gao Yi-Tan, Liu Yang-Yang, He Peng, Teng Hao, Zhu Jiang-Feng, Wei Zhi-Yi*, Research progress on octave supercontinuum generation in solid medium, Acta Physica Sinica, 2018, 67(12): 124203
 10. Junli Wang*, Lei Chen, Chenxi Dou, Haiting Yan, Lingjie Meng and Zhiyi Wei, Mo0.5W0.5S2 for Q-switched pulse generation in ytterbium-doped fiber laser, Nanotechnology, 2018, 29(22):224002
 11. Junli Wang*, Yupeng Xing, Lei Chen, Sha Li, Haotian Jia, Jiangfeng Zhu, and Zhiyi Wei, Passively Q-Switched Yb-Doped All-Fiber Laser With a Black Phosphorus Saturable Absorber, J. Lightwave Technol., 2018, 36(10):2010-2016
 12. Wenjun Liu, Mengli Liu, Jinde Yin, Hao Chen, Wei Lu, Shaobo Fang, Hao Teng, Ming Lei*, Peiguang Yan* and Zhiyi Wei*, Tungsten diselenide for all-fiber lasers with the chemical vapor deposition method, Nanoscale, 2018, 10(17): 7971-7977
 13. Xianghao Meng, Zhaohua Wang*, Jianwang Jiang, Wenlong Tian, Shaobo Fang, and Zhiyi Wei, Self-starting 12.7 fs pulse generation from a mode-locked Ti:sapphire laser pumped by a femtosecond Yb:KGW laser, J. Opt. Soc. Am. B, 2018, 35(5): 967-971
 14. Wenjun Liu, Mengli Liu, Yuyi OuYang, Huanran Hou, Guoli Ma, Ming Lei* and Zhiyi Wei*, Tungsten diselenide for mode-locked erbium-doped fiber lasers with short pulse duration, Nanotechnology, 2018, 29(17): 174002
 15. Yang Yu, Hao Teng*, Huibo Wang, Lina Wang, Jiangfeng Zhu, Shaobo Fang, Guoqing Chang, Junli Wang and Zhiyi Wei*, Highly-stable mode-locked PM Yb-fiber laser with 10 nJ in 93-fs at 6 MHz using NALM, Opt. Express, 2018, 26(8): 10428-10434
 16. Peilong Yang, Hao Teng*, Shaobo Fang, Zhongqi Hu, Guoqing Chang, Junli Wang, and Zhiyi Wei, 65-fs Yb-doped all-fiber laser using tapered fiber for nonlinearity and dispersion management, Opt. Lett., 2018, 43(8):1730-1733
 17. Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu*, Yingnan Peng, Zhaohua Wang, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, and Zhiyi Wei*, High power sub 100-fs Kerr-lens mode-locked Yb:YSO laser pumped by single-mode fiber laser, Opt. Express, 2018, 26(5): 5962-5969
 18. Wenjun Liu, Ya-Nan Zhu, Mengli Liu, Bo Wen, Shaobo Fang, Hao Teng, Ming Lei*, Li-Min Liu*, and Zhiyi Wei*, Optical properties and applications for MoS2-Sb2Te3-MoS2 heterostructure materials, Photonics Research, 2018, 6(3): 220-227
 19. Junli Wang*, Chenxi Dou, Lei Chen, Haiting Yan, Lingjie Meng, Jiangfeng Zhu, and Zhiyi Wei, High energy passively Q-switched Er-doped fiber laser based on Mo0.5W0.5S2 saturable absorber, Optical Materials Express, 2018, 8(2): 324-331
 20. Mengli Liu, Wenjun Liu* , Peiguang Yan, Shaobo Fang, Hao Teng, Zhiyi Wei, High-power MoTe2-based passively Q-switched erbium-doped fiber laser, Chinese Optics Letters, 2018, 16(2):020007
 21. Xianghao Meng, Zhaohua Wang*, Wenlong Tian, Huijun He, Shaobo Fang, and Zhiyi Wei*, Watt-level widely tunable femtosecond mid-infrared KTiOAsO4 optical parametric oscillator pumped by a 1.03  μm Yb:KGW laser, Opt. Lett., 2018, 43(4): 943-946
 22. Huijun He, Zhaohua Wang*, Chenyang Hu, Jianwang Jiang, Shuang Qin, Peng He, Ninghua Zhang, Peilong Yang, Zhiyuan Li, Zhiyi Wei*, 520-µJ mid-infrared femtosecond laser at 2.8 µm by 1-kHz KTA optical parametric amplifier, Appl. Phys. B, 2018, 124(2):31
 23. Wenlong Tian, Yingnan Peng, Ziyue Zhang, Zijiao Yu, Jiangfeng Zhu*, Xiaodong Xu, and Zhiyi Wei, Diode-pumped power scalable Kerr-lens mode-locked Yb:CYA laser, Photonics Research, 2018, 6(2):127-131
 24. Xianghao Meng, Zhaohua Wang*, Wenlong Tian, Shaobo Fang, Zhiyi Wei*, Tunable, high-repetition-rate, dual-signal-wavelength femtosecond optical parametric oscillator based on BiB3O6, Applied Physics B, 2018, 124(1):9
 25. Peng Cun, Meng Wang, Cuiying Huang, Pei Huang, Xinkui He, Zhiyi Wei and Xinping Zhang*, Conductive connection induced speed-up of localized-surface-plasmon dynamics, Journal of Optics, 2018, 20(1):014011
 26. LI Ming*, WANG ZhaoHua, TENG Hao, HE XinKui, HAN HaiNian, LI DeHua, WEI ZhiYi*, SZYMON Suckewer, Prospects for femtosecond ultrahigh intensity laser system towards Exawatt level (in Chinese), Sci Sin-Phys Mech Astron, 2018, 48(2): 024201
 27. Wenjun Liu, Mengli Liu, Ming Lei*, Shaobo Fang, and Zhiyi Wei*, Titanium Selenide Saturable Absorber Mirror for Passive Q-Switched Er-Doped Fiber Laser, IEEE J ST QE, 2018, 24(3): 0901005
 28. Mengli Liu, Wenjun Liu*, Lihui Pang, Hao Teng, Shaobo Fang, Zhiyi Wei*, Ultrashort pulse generation in mode-locked erbium-doped fiber lasers with tungsten disulfide saturable absorber, Optics Communications, 2018, 406(SI): 72-75

 

Copyright © 2014-2018, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, WWW: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China