Publications

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2022

  1. Wang Yuan-Yuan, Wang Xian-Zhi, Song Jia-Jun, Zhang Xu, Wang Zhao-Hua*, Wei Zhi-Yi*, Amplification mechanism in stimulated Raman backward scattering of ultraintense laser in uniform plasma, Acta Physica Sinica, 2022, 71(5), 055202
  2. Wenjun Liu, Xiaolu Xiong, Mengli Liu, XiaoWei Xing, Hailong Chen, Han Ye, Junfeng Han*, and Zhiyi Wei*, Bi4Br4-based saturable absorber with robustness at high power for ultrafast photonic device, Appl. Phys. Lett., 2022, 21:09333
  3. Huibo Wang, Hainian Han*, Xiaodong Shao, Ziyue Zhang, Jiangfeng Zhu, Zhiyi Wei, All‑fiber supercontinuum source operating at 1 μm with combination of different PCFs, Applied Physics B, 2022, 128:25
  4. YT Gao, XZ Wang, XX Zhu, K Zhao*,HY Liu, ZH Wang, SB Fang, ZY Wei*, Quantification and analysis of the nonlinear effects in spectral broadening through solid medium of femtosecond pulses by neural network, Phys. Rev. Res., 2022, 4(1):013035
  5. Jinfang Yang(杨金芳), Zhaohua Wang(王兆华), Jiajun Song(宋贾俊), Xianzhi Wang(王羡之), Renchong Lv(吕仁冲), Jiangfeng Zhu(朱江峰) and Zhiyi Wei(魏志义)*, Diode-pumped 13 W Yb:KGW femtosecond laser, Chinese Optics Letters, 2022, 20(2):021404
  6. Jingjing Lei, Junli Wang*, Xiaoli Wang, Zhiyi Wei, Ternary 2D Mo(1-x)WxS2 as a saturable absorber for femtosecond mode-locked all fiber lasers, Optics and Laser Technology, 2022, 145:107482

 


Copyright © 2014-2022, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, Web: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China