Publications

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2011

 1. Shou-Jun Wang, Quan-Li Dong, Zhao-Hua Wang, Jing Zhao, Zhi-Yi Wei &Jie Zhang, Preplasma conditions for collisional Mo soft x-ray lasers with the grazing incidence pumping scheme, J. of Opt Soc Amer B, Vol.28, No.1, 179-182(2011)
 2. Wen-Xin Zhang, Yu-Bai Pan, Jun Zhou, Wen-Bin Liu, Jiang Li, Yu-Wan Zou, Zhiyi Wei, Preparation and characterization of transparent Tm:YAG ceramics. Ceram Int, Vol.37, No.3, 1133- 1137(2011)
 3. Yongdong Zhang, Zhiyi Wei, Qing Wang, Dehua Li, Zhiguo Zhang, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Jiyang Wang, and Liang Lv, Diode-pumped efficient continuous-wave Yb:Y3Ga5O12 laser at 1035nm, Opt Lett, Vol. 36, 472(2011)
 4. Qing Wang, Zhiyi Wei, Yongdong Zhang, Zhiguo Zhang, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Jiyang Wang, Mingwei Gao, Chunqing Gao, and Zhenlin Wang, Tunable continuous-wave laser at quasi-three-level with a disordered Nd:LGS crystal, Opt Lett 36, No. 10, 1770(2011)
 5. Zhaohua Wang, Cheng Liu, Zhongwei Shen, Qing Zhang, Hao Teng, and Zhiyi Wei, High-contrast 1.16 PW Ti:sapphire laser system combined with a doubled chirped pulse amplification scheme and a femtosecond optical-parametric amplifier. Opt Lett 36, 3194(2011)
 6. XL Liu, X Lu, X Liu, LB Feng, JL Ma, YT Li, LM Chen, QL Dong, WM Wang, ZH Wang, ZY Wei, ZM Sheng, and J Zhang, Broadband supercontinuum generation in air using tightly focused femtosecond laser pulses. Opt Lett, Vol. 36, 3900 (2011)
 7. Hao Teng, Chen-Xia Yun, Xin-Kui He, Wei Zhang, Li-Feng Wang, Min-Jie Zhan, Bing-bing Wang, and Zhi-Yi Wei, Observation of non-odd order harmonics by sub-2-cycle laser pulses, Opt Express, Vol. 19, No. 18, 17408(2011)
 8. C Li,…,YT Li,WM Wang,ZM Sheng,JL Ma,LM Chen,X Lu,QL Dong,ZH Wang,Z Lou,SC Shi,ZY Wei, and J Zhang, Effects of laser-plasma interactions on terahertz radiation from solid targets irradiated by ultrashort intense laser pulses. Phys Rev E 84, 036405(2011)
 9. K. N. He, Z. Y. Wei, D. H. Li, Q. Wang, Z. G. Zhang, H. H. Jiang, S. T. Yin, and Q. L. Zhang, Diode_Pumped Nd:GGG Laser at 937 nm under Direct Pumping, Laser Physics, 21(10), 1745-1749(2011)
 10. XX Lin,YT Li,F Liu,BC Liu,F Du,SJ Wang,LM Chen,L Zhang,Y Zheng,X Liu,XL Liu,ZH Wang,JL Ma,ZY Wei, and J Zhang, Diagnosing femtosecond laser-solid interactions with monochromatic Kα imager and x-ray pinhole camera, Rev Sci Instrum 82, 036104(2011)
 11. Chenxia Yun, Hao Teng, Wei Zhang, Lifeng Wang, Minjie Zhan, Xinkui He, Bingbing Wang, Zhiyi Wei, Complex Spectra Structure of an Attosecond Pulse Train Driven by Sub-5-fs Laser Pulses. Chin. Phys. Lett.,Vol. 28, No. 7, 074206(2011)
 12. MH XU, HW Li, …, L Zhang, Y Zheng, JL Ma, D Neely, P McKenna, ZH Wang, ZY Wei, XQ Yan, YT Li, YJ Li, J Zhang, Development of a Real-Time Ion Spectrometer with a Scintillator for Laser-Driven Ion Acceleration Experiments, Chin Phys Lett 28, 095203(2011)
 13. L Zhang, LM Chen, DW Yuan, WC Yan, ZH Wang, C Liu, …, YT Li, QL Dong, X Lu, JL Ma, WM Wang, ZM Sheng, and J Zhang, Enhanced Kα output of Ar and Kr using size optimized cluster target irradiated by high-contrast laser pulses, Opt Express 19, 25812(2011)
 14. A Faenov, I Skobelev, T Pikuz,…, L Chen, L Zhang, W Yan, D Yuan, J Mao, Z Wang, J Colgan, J Abdallah, Diagnostics of the Early Stage of the Heating of Clusters by a Femtosecond Laser Pulse from the Spectra of Hollow Ions, JETP Letters 94, 171 (2011)
 15. Ma Qun, Zhang Yue-Guang, Shen Wei-Dong, Luo Zhen-Yue, Zhang Qing, Zhang Shu-Na, Ye Peng, Yuan Wen-Jia, Liu Xu, Wei Zhi-Yi, A Gires-Tournois mirror for dispersion compensation in the Ti-sapphire laser system. Acta Phys. Sin., 2011, 60(2): 027804.
 16. Ling Wei-Jun, Zhang Shao-Gang, Li Ke, Zhang Ming-Xia, Wang Yi-Shan, Zhao Wei, Wang Zhao-Hua, Wei Zhi-Yi, Multi-wavelength ultraviolet terawatt-order CPA system. Acta Phys. Sin., 2011, 60(11): 114215.
 17. Xu MH, Li YT, Liu F, Zhang Y, Lin XX, Wang SJ, Meng LM, Wang ZH, Zheng J, Sheng ZM, Wei ZY, Li YJ, Zhang J, Enhancement of ion generation in low-contrast laser-foil interactions by defocusing. Acta Phys. Sin., 2011, 60(4): 045204.
 18. Li Weichang, Wang Zhaohua, Liu Cheng, Teng Hao, Zhiyi Wei, Contrast ratio of femtosecond ultraintense Ti:sapphire laser with multi-pass amplifier, Acta Phys. Sinica, Vol.60, No.12, 124210(2011)
 19. Zhang Yongdong,Wei Zhiyi,Zhang Zhiguo,Qian Denian,Lü Liang,Zeng Xiaodong,Zhang Huaijin,Yu Haohai,Wang Jiyang, Laser Diode Pumped Efficient Continuous Wave and Picoseconds Yb:YGG Laser, Chinese Journal of Lasers, 2011, 38(2): 0202005
 20. ZHANG Jin-Wei, ZHANG Long, HAN Hai-Nian, WEI Zhi-Yi, Ultra-narrow linewidth 243nm diode laser for precision hydrogen spectroscopy, Physics, Vol. 40, No.6, 391(2011)
 21. LI Wei-Chang, WANG Zhao-Hua, LIU Cheng, WEI Zhi-Yi, A new method to improve the dynamic range of contrast ratio measurement on the nanosecond scale, Physics, Vol. 40, No.9, 259(2011)
 22. Zou Yuwan, Wang Qing, Zhang Yongdong, Li Dehua, Wei Zhiyi, Ling Weijun, Fan Jintai, Zhang Long, Continous Wave Operation of Tm2O3-Doped Germanate Glass Laser around 2 μm, Chinese Journal of Lasers, 2011, 38(4): 0402004
 23. Zhang Jiaying, Gu Ying, Liu Xiwen, Wei Zhiyi.. Discussion on the clinical choice of medical laser, OE Product & News, 2011, 2(3): 35-38

 

Copyright © 2014-2018, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, WWW: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China