Publications

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2009

 1. Yongdong Zhang, Zhiyi Wei, Binbin Zhou, Changwen Xu, Yuwan Zou, Dehua Li, Zhiguo Zhang, Huaijin Zhang, Jiyang Wang, Haohai Yu, Kui Wu, Bin Yao, and Junli Wang, Diode-pumped passively mode-locked Yb:Y3Ga5O12 laser. Opt. Lett. 34, No. 21, 3316 (2009)
 2. Changwen Xu, Zhiyi Wei, Yongdong Zhang, Dehua Li, Zhiguo Zhang, X. Wang, S. Wang, H.J.Eichler, Chunyu Zhang and Chunqing Gao, Diode-pumped passively mode-locked Nd: GSAG laser at 942 nm, Opt Lett, Vol. 34, 2324(2009).
 3. Binbin Zhou, Zhiyi Wei, Yongdong Zhang, Xin Zhong, Hao Teng, Lihe Zheng, Liangbi Su, and Jun Xu, Generation of 210 fs laser pulses at 1093 nm by a self-starting mode-locked Yb:GYSO laser, Opt Lett, Vol. 34, 31(2009)
 4. Wei Zhang, Hainian Han, Yanying Zhao, Qiang Du, Zhiyi Wei. A 350MHz Ti:sapphire laser comb based on a monolithic scheme and absolute frequency measurement of a 729nm laser, Optics Express, Vol.17, 6059(2009)
 5. He, Kunna; Wei, Zhiyi; Li, Dehua; Zhang, Zhiguo; Zhang, HuaiJin; Wang, Jiyang; Gao, Chunqing, Diode-pumped quasi-three-level CW Nd:CLNGG and Nd:CNGG lasers, Optics Express, Vol. 17, No, 21, 19292-19297 (2009)
 6. Binbin Zhou, Zhiyi Wei, Dehua Li, Hao Teng and Gilbert L. Bourdet, Numerical and experimental investigation of a continuous-wave and passively mode-locked Yb:YAG laser at a wavelength of 1.05 μm, Applied Optics, Vol.48, 5978~5983(2009)
 7. Ye Liu, Fei Qin, Zhi-Yi Wei, Qing-Bo Meng, Dao-Zhong Zhang, and Zhi-Yuan Lia, 10 fs ultrafast all-optical switching in polystyrene nonlinear photonic crystals, Appl Phys Lett, Vol. 95, 131116 (2009)
 8. Kunna He, Chunqing Gao, Zhiyi Wei, Dehua Li, Zhiguo Zhang, HuaiJin Zhang, Jiyang Wang, Diode-pumped passively Q-switched Nd:LuVO4 laser at 916 nm, Opt Commun, Vol 282, No. 12, 2413-2416 (2009)
 9. ZHOU Bin-Bin, WEI Zhi-Yi, LI De-Hua, TENG Hao, Bourdet G. L.Generation of 170-fs Laser Pulses at 1053nm by a Passively Mode-Locked Yb:YAG Laser, CHIN. PHYS. LETT. Vol. 26, No. 5, 054208 (2009)
 10. ZHANG Qing, ZHAO Yan-Ying, WEI Zhi-Yi, Generation of Sub-10 fs Laser Pulse by a Ring Oscillator with High Repetition Rate, CHIN. PHYS. LETT. Vol. 26, No. 4,044208 (2009)
 11. XU Chang-Wen, WEI Zhi-Yi, HE Kun-Na, LI De-Hua, ZHANG Yong-Dong, ZHANG Zhi-Guo, Nd:YAG Lasers Operating at 1064nm and 946nm by Direct Pumping and Thermally Boosted Pumping, Chin Phys Lett Vol. 26, 014213(2009)
 12. TENG Hao, YUN Chen-Xia, ZHU Jiang-Feng, HAN Hai-Nian, ZHONG Xin, ZHANG Wei, WEI Zhi-Yi*, Generation of Continuum Extreme-Ultraviolet Radiation by Carrier-Envelope-Phase-Stabilized 5-fs Laser Pulses, Chin. Lett. Phys., Vol. 26, No. 11, 113201 (2009)
 13. Wei Zhang, Hainian Han, Hao Teng, and Zhiyi Wei, Generation of 10 fs Ti:sapphire laser at repetition rate of 525MHz and measurement of carrier-envelope phase frequency. Chin Phys B Vol 18, No 3, 1105-1108 (2009)
 14. Shuguang Li, Wei Zhang, Zhiyi Wei, Guiyao Zhou, and Lantian Hou, Efficient frequency upshift of 10 fs laser pulses propagating in a 5-cm length birefringent photonic crystal fibre. Chin Phys B, Vol 18, No 5, 1996-2001 (2009)
 15. Zhao Yang-Ying, Han Hai-Nian, Teng Hao, Wei Zhi-Yi, Generation of femtoseond Ti:sapphire laser at 10MHz repetition rate by extending laser cavity with a telescope. Acta Phys. Sin., 2009, 58(3): 1709-1714
 16. Zhong Xin, ZHU Jiangfeng, ZHOU Binbin and WEI Zhiyi, Synchronously pumped femtosecond optical parametric oscillator at 1053nm, Sci China Ser G,Vol.52, No.8, 1187-1190(2009)
 17. ZHANG Qing, ZHAO YanYing, WEI ZhiYi, Sub-10 fs laser pulses with repetition rate of 1.1 GHz by a Ti: sapphire oscillator, Chinese Science Bulletin,Vol.54(20), 3649-3652 (2009)
 18. Zhou Binbin, Zou Yuwan, Li Dehua, Wei Zhiyi, Zheng Lihe, Su Liangbi, Xu Jun, Experimental Study of Continuous-Wave Mode-Locked Picosecond Yb:LSO Laser, Chinese Journal of Lasers, 2009, 36(7):1806-1809
 19. He Kunna, Wei Zhiyi, Zhang Zhiguo, Gao Chunqing. Overview on Laser Diode Pumped Solid-State Laser with Direct Pumping Scheme. Chinese Journal of Lasers, 2009, 36(7): 1679-1685
 20. Kunna He, Chunqing Gao, Zhiyi Wei, Qinan Li, Zhiguo Zhang, et al, Diode-Pumped Quasi-Three-Level Passively Q-Switched Nd:GGG Laser with a Codoped Nd,Cr:YAG Saturable Absorber. Chin. Phys. Lett., Vol.26, No.9 , 094202 (2009)
 21. Feng Lu, Liming Chen, et al, Zhiyi Wei and Jie Zhang. K-shell x-ray emission enhancement via self-guided propagation of intense laser pulses in Ar clusters, Opt Express 17, 16379 (2009)
 22. J. Zhang, X. Lu, Y. Y. Ma, T. T. Xi, Y. T. Li, Z. M. Sheng, L. M. Chen, J. L. Ma, Q. L. Dong, Z. H. Wang), Z. Y. Wei, Long-distance femtosecond laser filaments in air. Laser Phys, Vol.19, No.8, 1769-1775(2009)
 23. Y. L. Chen, G. Liu, B.B. Zhou, Z.Y. Wei, Y.Q. Zheng, Wavelength conversion in a Ti:PPSMgLN channel waveguide. Opt Commun, Vol.282, 2524–2526(2009)
 24. Quanli Dong, Shoujun Wang, Zhaohua Wang, Jing Zhao, Zhiyi Wei, Jie Zhang, Demonstration of Mo Soft X-Ray Lasers with a Grazing Incidence Pumping Scheme in the XL-II Facility. Chin. Phys. Lett., Vol.26, No.6, 064214 (2009)
 25. WANG Xiang-lin, HOU Xun, WEI Zhi-yi. Spatial Shaping of Femtosecond Laser Pulse in Large-core Optical Fiber. ACTA PHOTONICA SINICA, 2009, 38(11): 2738-2741
 26. WU Xiao-Li, Han Hai-Nian, Wang Wei, Wei Zhi-Yi, Progress in mid-infrared femtosecond pulse generation with difference frequency techniques, Physics, Vol. 38, No.4, 261-266(2009)
 27. X. Wang, Frank Kallmeyer, S. Wang, Hans J. Eichler, Adalbert M. G. Ding, and Zhiguo Zhang, Blue Light Generation of Strongly Focused Gaussian Beams by Frequency Doubling of Nd:GSAG Laser, IEEE J Q.E., 2009, 45(7):783
 28. Zhe Zhang, Xin Lu, Wen-Xi Liang, Zuo-Qiang Hao, Mu-Lin Zhou, Zhao-Hua Wang, Xun Liu and Jie Zhang, Triggering and guiding HV discharge in air by filamentation of single and dual fs pulses, OPTICS EXPRESS, 2009, 17(5):3461-3468

 

Copyright © 2014-2018, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, WWW: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China