Publications

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2016

 1. Wenlong Tian, Zhaohua Wang*, Jiangfeng Zhu, Zhiyi Wei*, Harmonically pumped femtosecond optical parametric oscillator with multi-gigahertz repetition rate,Optics Express, 2016, 24(26) :29814-29821
 2. LIHUI PANG, HAINIAN HAN, ZHIBIN ZHAO, WENJUN LIU, and ZHIYI WEI*, Ultra-stability Yb-doped fiber optical frequency comb with 2×10^−18/s stability in-loop, OPTICS EXPRESS, 2016, 24(25): 28993.
 3. Ning-Hua Zhang, Hao Teng*, Hang-Dong Huang, Wen-Long Tian, Jiang-Feng Zhu, Hong-Ping Wu, Shi-Lie Pan, Shao-Bo Fang, Zhi-Yi Wei*, Generation of femtosecond laser pulses at 396 nm in K3B6O10Cl crystal, Chin. Phys. B, 2016, 25(12):124204.
 4. Jia Haotian, Wang Junli, Teng Hao, Lv Zhiguo, Liu Wenjun, Wei Zhiyi, Sub-Picosecond L-Band Erbium-Doped All Fiber Mode-Locked Laser, Chinese Journal of Lasers, 2016, 43(11): 1101008
 5. Lihui Pang, Wenjun Liu, Hainian Han* and Zhiyi Wei*, Study on high coupling efficiency Er-doped fiber laser for femtosecond optical frequency comb, Laser Physics, 2016, 26(9):095102
 6. Wenlong Tian, Zhaohua Wang*, Xianghao Meng, Ninghua Zhang, Jiangfeng Zhu, and Zhiyi Wei*, High-power, widely tunable, green-pumped femtosecond BiB3O6 optical parametric oscillator, Optics Letters, 41(21):4851-4854(2016)
 7. Yu Yang, Zhu Jiangfeng*, Li Jiang, Gao Ziye, Wang Junli, Xie Tengfei, Pan Yubai, Wei Zhiyi, High Power Passively Q-Switched Laser of Diode-Pumped Domestic Yb:YAG Ceramic, Chinese Journal of Lasers, 2016, 43(10): 1001007
 8. He Kunna, Li Dehua, Wei Zhiyi*, Research Status of Passively Mode-locked Laser Based on Nd3+-doped Disordered Crystals, Chinese Journal of Lasers, 2016, 43(10): 1000001
 9. ZHANG Ju-ting, ZHU Jiang-feng, WANG Jun-li, WEI Zhi-yi, SU Liang-bi, XU Jun, CW Laser Performance of Nd-La∶CaF2 and Nd-Sc∶CaF2 Disordered Crystals Pumped by A Laser Diode, ACTA PHOTONICA SINICA, 2016, 45(1): 0114001
 10. He Kunna, Liu Jiaxing, Xu Xiaodong, Wang Zhaohua, Li Dehua, Tian Wenlong, Xu Jun, Di Juqing, Xia Changtai, Wei Zhiyi*, Continuous-Wave Passively Mode-Locked Nd:CGA Lasers, Laser & Optoelectronics Progress, 2016, 53(10): 101410
 11. Zhang Wei*, Teng Hao, Shen Zhong-Wei, He Peng, Wang Zhao-Hua, Wei Zhi-Yi*, A 18 mJ femtosecond Ti: sapphire amplifier at 100 Hz repetition rate, Acta Physica Sinica, 2016, 65(22): 224204
 12. He Peng, Teng Hao*, Zhang Ning-Hua, Liu Yang-Yang, Wang Zhao-Hua, Wei Zhi-Yi*, A cavity mode size adjustable high average power Ti:sapphire femtosecond regenerative amplifier, Acta Physica Sinica, 2016, 65(24): 244201
 13. Zhi-Guo Lv, Hao Teng*, Li-Na Wang, Jun-Li Wang and Zhi-Yi Wei*, High-energy femtosecond Yb-doped all-fiber monolithic chirped-pulse amplifier at repetition rate of 1 MHz, Chinese Phys. B, 2016, 25(9), 094208
 14. Yingnan Peng, Jinwei Zhang, Zhaohua Wang, Jiangfeng Zhu, Dehua Li and Zhiyi Wei, Generation of 15W femtosecond laser pulse from a Kerr-lens mode-locked Yb:YAG thin-disk oscillator, Chinese Phys. B, 2016, 25(9), 094207
 15. KunNa He, JiaXing Liu, WenLong Tian, ZhongWei Shen, XiaoDong Xu, ZhaoHua Wang, DeHua Li, Jun Xu, JuQing Di, ChangTai Xia, ZhiYi Wei, Passively Mode-Locked Femtosecond Laser with Disordered Crystal Nd:CGA as Gain Medium, Chin. Phys. Lett. 33,094204(2016)
 16. Lihui Pang, Wenjun Liu, Wenlong Tian, Hainian Han*, and Zhiyi Wei*,Nanosecond Hybrid Q-Switched Er-Doped Fiber Laser With WS2 Saturable Absorber, IEEE PHOTONICS JOURNAL, 2016, 8(3), 1501907
 17. HAN Hai-Nian,WEI Zhi-Yi. Low phase noise optical frequency comb. Physics, 2016, 45(7): 449-457
 18. Lifeng Wang, Xin Lu, Hao Teng*, Tingting Xi, Shiyou Chen, Peng He, Xinkui He, and Zhiyi Wei*, Carrier-envelope phase-dependent electronic conductivity in an air filament driven by few-cycle laser pulses, Phys. Rev. A 94, 013827(2016)A2
 19. Huibo Wang, Jiangfeng Zhu*, Ziye Gao, Yang Yu, Kai Liu, Junli Wang, Zhiyi Wei*, Jian Liu, Dapeng Jiang, Fengkai Ma, and Liangbi Su, Femtosecond mode-locked Nd,La:CaF2 disordered crystal laser , Optical Materials Express 6, No.7, 2184(2016)
 20. Zhiguo Lv, Hao Teng*, Shaobo Fang, Haotian Jia, Lina Wang, Junli Wang and Zhiyi Wei*, A harmonically mode-locked dark soliton and bright–dark soliton pair ytterbium fiber laser, J. of Opt. 18, 065502 (2016)
 21. Zhiguo Lv, Hao Teng, Lina Wang, Rui Wang, Junli Wang, Zhiyi Wei, High power mode-locked rod-type fiber femtosecond laser with micro-joule energy, Optics Communications, Vol.370, 156–159 (2016)
 22. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Zhongwei Shen, Ming Lei, Hao Teng, and Zhiyi Wei, Dark solitons in WS2 erbium-doped fiber lasers, Photonics Research, Vol. 4, Issue 3, pp. 111-114(2016)
 23. Yingnan Peng, Zhaohua Wang, Dehua Li, Jiangfeng Zhu, and Zhiyi Wei, A 12.1-W SESAM mode-locked Yb:YAG thin disk laser, Chin. Phys. B, Vol. 25, No. 5, 054205(2016)
 24. Jiangfeng Zhu, Long Wei, Wenlong Tian, Jiaxing Liu, Zhaohua Wang, Liangbi Su, Jun Xu and Zhiyi Wei, Generation of sub-100 fs pulses from mode-locked Nd,Y:SrF2 laser with enhancing SPM, Laser Phys. Lett. 13(5), 055804(2016)
 25. Yang Xie, Hai-Nian Han, Long Zhang, Zi-Jiao Yu, Zheng Zhu, Lei Hou, Li-Hui Pang, and Zhi-Yi Wei, Frequency-stabilized Yb:fiber comb with a tapered single-mode fiber, Chin. Phys. B, 25(4): 044208(2016)
 26. Zi-Jiao Yu, Hai-Nian Han, Yang Xie, Hao Teng, Zhao-Hua Wang, and Zhi-Yi Wei, Monolithic CEO-stabilization scheme based frequency comb from an octave-spanning laser, Chin. Phys. B, 25(4): 044205(2016)
 27. Shiyang Zhong, Xinkui He*, Yujiao Jiang, Hao Teng, Peng He, Yangyang Liu, Kun Zhao, and Zhiyi Wei*, Noncollinear gating for high-flux isolated-attosecond-pulse generation, Phys. Rev. A 93, 033854(2016)
 28. Zijiao Yu, Hainian Han, Yang Xie, Yingnan Peng, Xiaodong Xu, and Zhiyi Wei, CEO stabilized frequency comb from a 1-μm Kerr-lens mode-locked bulk Yb:CYA laser, OPTICS EXPRESS, Vol. 24, No. 3, 3103-3111(2016)
 29. Wenlong Tian, Zhaohua Wang, Jiangfeng Zhu, Lihe Zheng, Xiaodong Xu, Jun Xu, Zhiyi Wei, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb: GSO laser generating 72 fs pulses, Optics & Laser Technology, Vol. 79, 137–140(2016)
 30. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Wenlong Tian, Hao Chen, Ming Lei, Peiguang Yan & Zhiyi Wei, 70-fs mode-locked erbium-doped fiber laser with topological insulator, Scientific Reports, Vol. 6, 19997(2016)
 31. Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Ke Wang, Jun-Li Wang, Zhao-Hua Wang, Zhi-Yi Wei, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked femtosecond Yb:YAG ceramic laser, Chin. Phys. B, 25(2): 024205(2016)
 32. Shi-Yang Zhong, Xin-Kui He, Hao Teng, Peng Ye, Li-Feng Wang, Peng He, Zhi-Yi Wei, Frequency dependence of quantum path interference in non-collinear high-order harmonic generation, Chin. Phys. B, 25(2): 023301(2016)
 33. Ziye Gao, Jiangfeng Zhu, Junli Wang, Zhaohua Wang, Zhiyi Wei, Xiaodong Xu, Lihe Zheng, Liangbi Su and Jun Xu, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:CaGdAlO4 laser with tunable wavelength, Laser Physics Letters, Vol. 13, No.1, 015302(2016)
 34. Wen-Long Tian, Zhao-Hua Wang, Jiang-Feng Zhu, Zhi-Yi Wei, Tunable femtosecond near-infrared source based on a Yb:LYSO-laser-pumped optical parametric oscillator, Chin. Phys. B, 25(1): 014207(2016)
 35. Jin-Wei Zhang, Hai-Nian Han, Lei Hou, Long Zhang, Zi-Jiao Yu, De-Hua Li, and Zhi-Yi Wei, Frequency doubled femtosecond Ti:sapphire laser with an assisted enhancement cavity, Chin. Phys. B, 25(1): 014205(2016)
 36. Kun-Na He, Jia-Xing Liu, Long Wei, Xiao-Dong Xu, Zhao-Hua Wang, Wen-Long Tian, Zhi-Guo Zhang, Jun Xu, Ju-Qing Di, Chang-Tai Xia, Zhi-Yi Wei, Diode-Pumped Passively Mode-Locked 1079nm Nd:CaGdAlO4 Laser, Chinese Phys. Lett., 33(1), 014203(2016)
 37. Yanchun Yin, Jie Li, Xiaoming Ren, Kun Zhao, Yi Wu, Eric Cunningham, Zenghu Chang, High-efficiency optical parametric chirped-pulse amplifier in BiB3O6 for generation of 3mJ,two-cycle,carrier-envelope-phase-stable pulses at 1.7μm, Opt. Lett.41,1142(2016)

 


Copyright © 2014-2022, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, Web: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China